Administrativní centrum Petra Ratíškovice

- soutěžní návrh/studie: 2012

   Předmětem architektonické studie je vypracování návrhu přestavby sídla firmy Petra spol. s r.o.
v Ratíškovicích veřejné zadávací dokumentace. Stěžejním jádrem zadání je návrh citlivé rekonstrukce
stávající budovy firmy tvořené historickým objektem hájenky situované na okraji obce Ratíškovice a
dále návrh přístavby k tomuto objektu rozšiřujícího stávající administrativní provozy umístěné do
budovy hájenky v souladu se soudobými a výhledovými kapacitními požadavky na navržený provoz.
Nedílnou součástí celého projektu je kromě zpracování návrhu budov také zpracování koncepčního
řešení uspořádání přiléhajících ploch pozemku hájenky tedy firmy včetně řešení napojení na místní
komunikace. S ohledem na předložené podklady návrh neřeší napojení budov areálu na veřejné
inženýrské sítě.
Navržené architektonické řešení fasádních ploch a pojednání interiéru svým charakterem odráží
kladný vztah společnosti směrem k hlavnímu předmětu zájmu tzn. těžbě a prodeji dřeva, jakožto
obnovitelné přírodní komoditě.
Velká pozornost je věnována dosažení energeticky úsporného standardu dle upřesňujícího
požadavku dosahujícího až energeticky pasivního standardu.