filosofie práce: SOUDOBÁ ARCHITEKTURA ZALOŽENÁ NA INDIVIDUALISMU, OHLEDUPLNOSTI, EKOLOGII A KONTEXTU, FAIR PLAY

     "O tom, jak lidstvo potřebuje přírodu, lze říci hodně. Existuje však jen málo důvodů, proč příroda potřebuje člověka." "Když se pokusíme minulost kopírovat, nedopadne to dobře. Pokud ji však budeme ignorovat, nejsme jen arogantní, ale také hloupí. "          . . . . . Christopher Day

     "Pro architektonickou tvorbu je asi nejnormálnější přepis pokroku do její formy. Jakékoliv lpění na archetypech je hloupost. Forma musí logicky sledovat technologický rozvoj obsahu."                                                                                                                      . . . . Renzo Piano

JAK NA TO?

   Každý záměr stavět je složitým procesem, který je ovlivňován mnoha faktory, do kterého postupně ačkoliv člověk chce nechce vstupuje mnoho lidí (stavebník, úřednící, projektant, dodavatelé, řemeslníci, rodina apod.). Neni proto vůbec jednoduché celým procesem úspěšně proplout.
     S ohledem na své zkušenosti doporučuji následující scénář:
1) prvotní seznamovací schůzka s klientem s představením záměru - co? kde? jak? pro koho? za kolik? . . . . . . . konzultace ZADARMO
                                                    - definice zadání, prvotní zhodnocení možností, potenciálu, cenový odhad, finanční a energetické možnosti
                                                     - návštěva místa pro stavbu projektantem případně podkytnutí projektantovi fotodokumentace případného   
                                                      místa stavby
                                                    - posouzení místa stavby z hlediska souladu představy s územním planem (ověření na stavebním úřadě),  
                                                      ověření výskytu inženýrských sítí a teréních a zakládacích podmínek nebo dle zadání hledání vhodného 
                                                      pozemku pro stavbu
                                                    - sjednání prvotního scénáře přípravy zakázky - jaké informace je třeba ověřit?
                                                      (zaměření pozemku, ig-průzkum,..)
                                                    - zadání vytvoření koncepčního návrhu alternativně ve variantách (skici)
2) schůzka s klientem,STUDIE STAVBY
                                                   - ověření základních vstupních podmínek, upřesnění zadání              . . . . . . . . .konzultace ZADARMO
                                                    - prezentace koncepční studie případně možných variant, včetně možnosti konstrukčního řešení a standardu a 
                                                      ekonomické náročnosti                                                       
                                                     - konzultace nad zpracovaným návrhem dle připomínkování zadání zpracování úpravy návrhu nebo zpracování 
                                                     alternativního řešení
                                                    - předložení nabídky na projektové práce, časového harmonogramu, podmínek další spolupráce
3) schůzka s klientem                   - odsouhlasení podmínek spolupráce, sjednání smlouvy nebo objednávky
                                                     - dopracování studie stavby v dohodnutém rozsahu (schématické řešení výkresů, vizualizace, model..)
                                                     - odsouhlasení studie stavby, potvrzení podkladu pro zahájení práce na dalším stupni projektu
4) DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ/ÚZEMNÍ SOUHLAS
                                                     - související inženýrská činnost, zajištění podmínek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, vynětí ze ZPF,..
5) DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY
                                                    - související inženýrská činnost- zajištění vyjádření a stavebního povolení
6) DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY/PRO VÝBĚR DODAVATELE nebo PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY
                                                    - u jednoduchých staveb do rozsahu běžného rodinného domu lze provést tzv. jednostupňový projekt jakožto 
                                                       jedinné dokumentace v rozsahu bodu 4-5 resp. 5-6
7) POMOC PŘI VÝBĚRU DODAVATELE, DOZOROVÁNÍ STAVBY
8) POMOC PŘI UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU STAVBY, KOLAUDACE